Kapat

Aliağa Arap çiftliği mevkiinde tapuya kayıtlı 1801, 1783, 1687, 1787, 4623, 5143, 7175, 6756, parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alan 7.10.1974 Tarihi ve 7/8951 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile ve İmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğünün 24.10.1974 gün ve H.05-BPÇ-8-34-3023 sayılı yazısı gereği ve 24.10.1976 onay tarihli İzmir Aliağa’da Gemi Söküm Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanmış; 28.10.1974 günlü İmar ve İskân Bakanlığı Olurları ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 1164 sayılı yasanın 2.maddesinde belirtili amaçları gerçekleştirmek için aynı yasanın 9.maddesi gereğince kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma gerekçesinde belirtili kamu yararı kararındaki tahsis amacına uygun olacak şekilde gemi söküm faaliyeti yürüten firmalara Arsa Ofisi tarafından 5 yıllık dönemler halinde kiraya verilmiştir.

Ancak 08.12.2004 gün ve 5273 sayılı yasa ile 1164 Arsa Ofis Kanunu, “Arsa Üretimi Ve Değerlendirmesi Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş ve 2.maddesi ile Döner Sermaye İşletmesinin ( nakit parası ve hizmet binaları ile her türlü araç ve gereçleri dışındaki ) tüm varlıkları, hakları, yükümlülükleri ve her türlü taşınmazları ile arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün diğer hak ve yükümlülükleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir, 4.maddesi ile de bu kanunun amacının arsaların aşırı fiyat artışını önlemek üzere tanzim alış ve satışını yapmak; konut sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak olduğu belirtilerek kanunda yazılı görevlerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüleceğini ve bu kanunda, diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan atıfların Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılmış sayılacağını hükme bağlamıştır. Yani öz olarak Gemi Söküm ve Organize Sanayi Bölgesi kapsamı içinde kalan taşınmazlar 5273 sayılı yasanın 2. ve 4. maddesi ile ve tüm YÜKÜMLÜLÜKLERİ ile birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçmiştir.

Bakanlar kurulu Kararında; Gemi Söküm Bölgesi olarak ilan edilmiş alanı, İzmir İli Arap çiftliği mevkii Taşlı burun ile Ilıca burun arasında kalan kıyı kesiminde 1/25000 ölçekli haritada kara ve deniz suları belirtilecek şekilde belirlenmiştir. Yine söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmış ve 16.06.1975 tarihinde onaylanmıştır. Ayrıca 24.06.1986 tarihinde de aynı bakanlıkça 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmış ve onaylanmıştır.