GEMİSANDER’E ÇEVRE VE İS SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KALİTE BELGESİ

GEMİSANDER’E  ÇEVRE VE İS SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KALİTE BELGESİ

Gemi Söküm Böl­ge­sin­de  en iyi ör­güt­len­me­nin bir ör­ne­ği olan der­ne­ği­miz üye­le­ri­ne ver­di­ği hiz­met­ler­le önem­li bir  mis­yon üst­len­miş­tir.

Gemi Ge­ri­Dö­nü­şüm­Sa­na­yi­ci­le­ri­Der­ne­ği­Ge­mi Geri Dö­nü­şüm­fa­ali­yet­le­rin­de­ül­ke­mi­zin­ta­ra­fol­du­ğu­ulus­la­ra­ra­sı­söz­leş­me­ler BA­SEL-ILO –IMO vb) veAB  Gemi Geri Dö­nü­şüm Yö­net­me­li­ği MEPC (Deniz Çevre Ko­ru­ma ko­mi­te­si ka­rar­la­rı) ya­sal­mev­zu­at­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­fa­ali­yet­le­ri­ne­en­teg­re­ede­rek­ye­ri­ne­ge­tir­mek­te­mev­zu­at­la­rı­ta­ki­pe­de­re­kuy­gu­la­ma­ya­al­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da üye­le­ri­ne reh­ber­lik et­mek­te­dir.

Der­ne­ği­miz üye­le­ri­ne sun­du­ğu  mer­ke­zi  Atık Yö­ne­ti­mi hiz­me­ti ya­nın­da,

Am­bu­lans­ve ilk yar­dım­hiz­me­ti,

Çevre mev­zu­at­la­rı kap­sa­mın­da böl­ge­sel öl­çüm­ler,

Deniz kir­li­li­ği olay­la­rın­da ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de mü­da­ha­le ekip­man des­te­ği,

Yan­gın du­ru­mun­da it­fa­iye ekip­le­ri ge­le­ne kadar İtfa­iye bi­ri­mi ile ilk mü­da­ha­le,

Ça­lı­şan­la­ra Çevre Bi­lin­ci ve Hurda ge­mi­ler­den kay­nak­la­nan Atık­la­rın Yö­ne­tim usul­le­ri eği­tim­le­ri,

İş ka­za­la­rı­nın kök se­bep­le­ri ile il­gi­li ça­lı­şan­la­ra far­kın­da­lık ka­zan­dır­ma,

Ça­lı­şan­la­ra ih­ti­yaç du­yu­lan diğer eği­tim­le­rin plan­lan­ma­sı ve ve­ril­me­si hiz­met­le­ri­ni sun­mak­ta­dır.

27-30 Mart 2018 ta­rih­le­ri  ara­sın­da Lloyd’s Re­gis­ter bel­ge­len­dir­me ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de der­ne­ği­miz fa­ali­yet­le­ri­nin ISO 14001/2015 (Çevre) ve OHSAS 18001/2007 iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği stan­dart­la­rı şart­la­rı­na uygun ol­du­ğu tes­pit edil­miş bel­ge­len­di­ril­me­si uygun gö­rül­müş­tür.

 

Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık