“2018 he­de­fimiz 1 mil­yon ton”­

“2018 he­de­fimiz 1 mil­yon ton”­

Haber: Özgür GÜN

2017 yılında Gemi Geri Dönüşümden Demir çelik sektörüne 800.000 ton hurda hammaddesi sağlandı.

Ali­ağa Gemi Geri Dö­nü­şüm Der­ne­ği Baş­ka­nı Gün Alp ERDİL 2017 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di. Başkan Erdil, İzmir’in Ali­ağa il­çe­sin­de ül­ke­mi­zin önem­li sa­na­yi te­sis­le­ri liman ve is­ke­le­le­rin yer al­dı­ğı bir böl­ge­miz­dir. Bu­ra­da fa­ali­yet gös­te­ren de­ği­şik iş kol­la­rı da ülke eko­no­mi­miz için büyük öneme sa­hip­tir. Ali­ağa’da yer­le­şik iş kol­la­rın­dan biri olan gemi geri dö­nü­şüm sa­na­yi, böl­ge­de bu­lu­nan demir çelik fab­ri­ka­la­rı­na ham­mad­de sağ­la­mak üzere 1976’da ku­rul­muş­tur. Ege de­ni­zi Çan­dar­lı kör­fe­zi Taşlı burnu ile ılıca burnu ara­sın­da­ki sahil şe­ri­din­de, 26 par­sel üze­rin­de 22 iş­let­me ile fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. 2017 yı­lın­da 185 adet muh­te­lif tipte gemi dö­nü­şü­me alın­mış olup, top­lam çelik ağır­lık­la­rı 800.000 ton­dur.”dedi

10 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor

Başkan Gün Alp Erdil, İnsan nü­fu­su­nun ar­tı­şı ile pa­ra­lel ola­rak artan tü­ke­tim ener­ji açı­ğı­nı at­tır­mak­ta, doğal den­ge­yi boz­mak­ta­dır. Her alan­da geri dö­nü­şüm ile bu bo­zul­ma­nın hı­zı­nı azalt­mak kıs­men de olsa müm­kün­dür. Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü,2017 yı­lın­da böl­ge­de sek­tö­re bağlı de­ği­şik iş kol­la­rın­da yak­la­şık 10.000 ki­şi­lik do­lay­lı is­tih­dam sağ­lan­mış­tır. Ül­ke­mi­zin çelik üre­ti­min­de kul­la­nı­la­cak hurda ham­mad­de­si­nin yak­la­şık yüzde 70’i ithal edil­mek­te­dir. Demir çelik sek­tö­rü için, gemi hur­da­sı ve­rim­li­lik açı­sın­dan ithal hurda ile mu­ka­ye­se bile kabul et­me­mek­te­dir. Gemi hur­da­la­rı üre­ti­len yassı ma­mul­le­rin ve­rim­li­ği ve ka­li­te­si­ni ar­tır­mak­ta­dır.
Gemi Geri Dö­nü­şüm hur­da- maden ham­mad­de­le­rin­de dışa ba­ğım­lı­lı­ğı azal­tan ve döviz ta­sar­ru­fu sağ­la­yan bir sek­tör­dür.”

Ül­ke­mi­ze katma değer vergi ve prim ola­rak ka­zan­dı­rıl­mak­ta­dır
Baş­kan Alp, Hurda ya­nın­da Gemi saç­la­rı had­de­ha­ne­ler­de lama silme, kare ve kö­şe­bent gibi ma­mu­le dö­nüş­mek­te­dir. Ge­mi­le­rin ya­pı­sal ele­man­la­rın­da bu­lu­nan Bakır, çinko, alü­min­yum, krom vb gibi diğer ma­den­ler ham­mad­de ola­rak il­gi­li sek­tör­le­re ka­zan­dır­mak­ta­dır. Geri dö­nüş­tü­rü­len her bir ton ge­mi­nin söküm ma­li­ye­ti ül­ke­mi­ze katma değer vergi ve prim ola­rak ka­zan­dı­rıl­mak­ta­dır. Gemi Söküm sek­tö­rü, çev­re­sel kir­len­me açı­sın­dan diğer sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­mız­da ol­du­ğu gibi el­bet­te be­lir­li risk­ler taşır. Ancak ulus­lar arası norm­lar­la be­lir­len­miş kural ve kı­la­vuz­la­ra uya­rak, de­ne­tim me­ka­niz­ma­la­rı­nın tam ve etkin ola­rak ça­lış­tı­rıl­ma­sı so­nu­cu bu tür risk­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak/azalt­mak müm­kün­dür.

Sek­tö­rün 2018 he­de­fi 1 mil­yon ton­dur.

Ali­ağa Gemi Geri Dö­nü­şüm Te­sis­le­ri’nde ulu­sal ve ulus­lar arası tüm ku­ral­lar has­sa­si­yet­le uy­gu­la­nır, il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­lar ile ba­ğım­sız göz­lem­ci­ler ta­ra­fın­dan sü­rek­li de­ne­tim­ler ya­pı­lır. Gemi geri dö­nü­şüm sek­tö­rü ulu­sal/ ulus­la­ra­ra­sı yö­net­me­lik ve söz­leş­me­le­re uygun ola­rak tesis et­ti­ği Atık Yö­ne­ti­mi ile atık­la­rı­nı yük­sek oran­da ener­ji­ye çe­vi­ren ve fosil ya­kıt­la­rın kul­la­nı­mı­nı azal­tan/kir­li­li­ği ön­le­yen, ve­ri­ler­le sabit ül­ke­miz­de na­di­de sek­tör­ler­den bi­ri­dir.​Sek­tör­de ar­ta­rak devam eden iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı ve ya­tı­rım­lar­la en iyi olma ta­mam­la­ma ça­ba­sın­da olan, Türk Gemi Geri Dö­nü­şüm sek­tö­rü bağlı ol­du­ğu ku­rum­la­rın des­te­ğiy­le daha çok is­tih­dam, katma değer ve ham­mad­de ile ül­ke­si­ne hiz­met etme ça­ba­sı için­de ge­le­ce­ğe umut ile bak­mak­ta­dır. Ka­mu­oyun­da yer­le­şik dü­şün­ce­ler­den biri olan gemi söküm iş­le­ri­nin 3.dünya ve geri kal­mış ül­ke­ler­de ya­pıl­dı­ğı tezi, 2017 yı­lın­da Av­ru­pa Bir­li­ği bay­rak­lı yıl­lık 2.5 mil­yon ton ge­mi­nin Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de sö­kü­mü için gös­te­ri­len ça­ba­lar /ça­lış­ma­lar ile sona er­miş­tir. Sek­tö­rün 2018 he­de­fi 1 mil­yon ton­dur. “diye ko­nuş­tu.

Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık